شیوه‌نامه بازرسی فنی تجهیزات صنعت آب و فاضلاب

کمیته کمیته تجهیزات
شماره استاندارد و پیش‌نویس 482
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 865
تاریخ انتشار 1401
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/12/20
 کارشناس
 3270