دستورالعمل‌ برف‌ سنجي‌

در اين نشريه با عنوان دستورالعمل برف‌سنجي، نخست مختصري درباره روش‌هاي مختلف برف‌سنجي توضيح داده شده و آنگاه روش برف‌سنجي مستقيم كه در ايران نيز اندازه‌گيري برف به اين روش صورت مي‌پذيرد، به‌طور تفصيلي شرح داده شده است. در اين دستورالعمل شرايط مناسب و لازم براي تاسيس ايستگاه برف‌سنجي، شرح وسايل و لوازم اندازه‌گيري، روش‌ها و نحوه اندازه‌گيري برف و محاسبات لازم تشريح شده و در آخر، دو نمونه اندازه‌گيري‌هاي انجام شده مربوط به ايستگاه‌هاي برف‌سنجي ايران در فرم‌هاي مربوط ارائه شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 100
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 165
تاریخ انتشار 1376
تاریخ پیش‌نویس 1370
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 1464