راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 484
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 871
تاریخ انتشار 1402
تاریخ پیش‌نویس 1401
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1400/04/15
 کارشناس
 1907