«فهرست خدمات مرحله طراحی پایه (توجیهی نهایی) سدسازی (بازنگری اول)»

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 485
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1401
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1400/07/28
 خانم دشتی
 340