ضوابط ایمنی و حفاظت سامانه‌های آبیاری

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 487
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 867
تاریخ انتشار 1402
تاریخ پیش‌نویس 1401
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1400/08/16
 خانم دشتی
 1407