راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای (بازنگری ضابطه 336 سازمان برنامه و بودجه کشور)

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 494
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1401
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1401/03/31
 خانم دشتی
 869