راهنمای اجرای تونل‌های انتقال آب

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 502
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1402
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1402/03/01
 خانم دشتی
 484