راهنمای برنامه‌ریزی، توزیع و تحویل آب در سامانه‌های آبیاری

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 503
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1402
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1402/03/08
 خانم دشتی
 412