اسناد فعالیت بخش خصوصی در زمینه بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه‌خانه و شبکه جمع‌آوری فاضلاب

کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
شماره استاندارد و پیش‌نویس 501
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1402
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1402/03/29
 خانم دشتی
 326