راهنمای تهیه بیلان منابع و مصارف آب و تدقیق مولفه‌های آن مبتنی بر روش‌های موجود

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 209
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1401
تاریخ پیش‌نویس
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1402/05/23
 خانم دشتی
 740