راهنمای کمی کردن آثار خارجی مثبت و منفی طرح‌های توسعه منابع آب

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 212
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1402
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1402/05/23
 خانم دشتی
 475