دستورالعمل‌ نمونه‌برداري‌ آب‌

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل نمونه‌برداري آب» شامل روش‌هاي استاندارد نمونه‌برداري منابع آب، روش‌هاي تثبيت نمونه‌هاي برداشت شده، تجهيزات نمونه‌برداري و روش‌هاي آزمايش پارامترهاي كيفي آب مي‌باشد. در مقدمه به‌طور خلاصه به پيشينه مطالعات كيفي منابع آب و نمونه‌برداري استاندارد و اهميت آن اشاره شده است. در اين استاندارد نيز فرآيند ارزيابي كيفي منابع آب يك محدوده مطالعاتي شامل نحوه نمونه‌برداري صحيح، آزمايش‌هاي فيزيكوشيميايي نمونه آب‌ها و پردازش داده‌هاي غلظتي آنها معرفي شده است. در انتها جدولي حاوي نحوه نمونه‌برداري، فاصله زماني بهينه نمونه‌برداري تا آزمايش و آخرين روش‌هاي پيشنهادي آناليز 72 پارامتر كيفي همراه با علايم و واحدهاي استاندارد مربوطه و نيز منابع و ماخذ ذكر شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 080
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 274
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1369
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 1949