فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نيمه‌تفصيلي‌ منابع‌ آب‌ زيرزميني‌

اين نشريه با عنوان فهرست خدمات مطالعات مرحله نيمه تفصيلي منابع آب زيرزميني به منظور ارائه چارچوبي يكنواخت و مشترك براي تهيه و تدوين شرح خدمات مطالعات مرحله نيمه‌تفصيلي منابع آب زيرزميني» كه حسب شرايط و هدف‌هاي مطالعاتي مورد نظر مي‌تواند متفاوت باشد، تهيه شده است. با توجه به اهميت داده‌هاي كمي و كيفي در مديريت منابع آب زيرزميني در تهيه اين نشريه موارد عمده زير مدنظر بوده است: مراحل مختلف جمع‌آوري و ارزيابي اطلاعات موجود، بررسي‌هاي هواشناسي و هيدرولوژي، زمين‌شناسي، ژئوفيزيك، چاه‌نگاري، حفاري‌هاي اكتشافي، آماربرداري از منابع آب، ايجاد شبكه چاه‌هاي مشاهده‌اي، تعيين ضرايب هيدروديناميك آبخوان، مشخصات فيزيكي آبخوان، خصوصيات هيدروليكي آبخوان، بررسي‌هاي هيدروژئوشيميايي، تهيه مدل آب‌هاي زيرزميني، بررسي‌هاي اقتصادي - اجتماعي - زيست محيطي و ارزيابي نتايج مطالعات و تعيين امكانات توسعه يا محدوديت بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 057
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 213
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1367
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/08
 dibagroup
 2181