فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسايي‌ منابع‌ آب‌ زيرزميني‌

اين نشريه با عنوان «فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي منابع آب زيرزميني» به منظور ارائه الگويي همسان براي تهيه شرح خدمات مطالعات مرحله شناسايي منابع آب زيرزميني تهيه شده است. اين فهرست خدمات اساسا با هدف انجام مطالعات بيشتر و تشخيص كلي محدوديت‌ها و امكانات تهيه شده و عمدتا مبتني بر تحليل داده‌هاي موجود و برخي مطالعات محدود صحرايي از قبيل مطالعات زمين‌شناسي، هيدروژنولوژي و هيدروژنوشيمي و ارزيابي و جمع‌بندي مطالعات است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 051
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 212
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1367
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/08
 dibagroup
 1298