دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات

این ضابطه با هدف ارائه روش‌های تعیین و محاسبه حریم کمی چاه‌ها و قنوات تهیه گردیده است. با توجه به این‌که روش‌های برآورد، به نتایج مختلفی منتهی می‌گردد دامنه کاربرد هر یک از فرمول‌های تجربی و معادلات هیدرولیکی ارائه شده در این دستورالعمل به نحوی تعریف شده که کارشناسان و هیدروژئولوژیست‌ها با به کاربردن یک یا چند عدد از این فرمول‌ها و معادلات، قادر به تعیین حریم یا شعاع تاثیر چاه‌های آب و قنوات باشند.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 419
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 747
تاریخ انتشار 1397
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/06/10
 dibagroup
 2613