دستورالعمل روش‌هاي محاسبه حداكثر سيل محتمل PMF

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل روش‌هاي محاسبه حداكثر سيل محتمل PMF» با هدف ايجاد يكنواختي در محاسبات مرتبط با سدهايي كه به تخمين PMF براي طراحي نياز دارند، تهيه گرديده است. در اين نشريه روش‌ها و مراحل محاسبه حداكثر سيلاب محتمل با حفظ مباني هيدرولوژيكي و توجه به تجربيات ساير كشورها ارائه شده است. اين نكته شايان ذكر است كه اتخاذ برخي تصميم‌هاي كارشناسي در طي مراحل برآورد و با توجه به شرايط داده‌ها و ويژگي‌هاي منطقه همچنان به عهده كارشناس خواهد بود.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 398
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 647
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 3019