راهنماي کاربرد سيستم‌هاي اطلاعات مکاني (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهاي موثر مطالعات هيدرولوژيکي حوضه‌هاي آبريز

اين نشريه با هدف ارائه روش‌هاي مختلف در به‌كارگيري توانايي‌ها و قابليت‌هاي سيستم‌هاي اطلاعات مكاني (GIS) و سنجش از دور (RS) در انجام مطالعات منابع آب در حوضه‌هاي آبريز تهيه گرديده است. تا بتوان با استفاده از الگوريتم‌ها، سيستم‌ها و محيط‌هاي رايانه‌اي با كيفيت مناسب اين پارامترها را استخراج نموده و مطالعات هيدرولوژيك حوضه‌هاي آبريز را انجام داد.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 395
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 646
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1760