فرم نظرسنجی پیش‌نویس 488- الف

شرح کلی خدمات مطالعات اجتماعی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای

فرم نظرسنجی پیش‌نویس 487-الف

ضوابط ایمنی و حفاظت سامانه‌های آبیاری

فرم نظرسنجی پیش‌نویس 484-الف

راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

فرم نظرسنجی پیش‌نویس 483-الف

ضوابط طراحی و بهره‌برداری مزرعه نمونه در سامانه‌های آبیاری و زهکشی