راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه

این نشریه با عنوان «راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه» با هدف آشنایی با مبانی مدل‏سازی فیزیکی و ریاضی و اصول کاربرد آنها در مباحث مرتبط با مهندسی رودخانه و ارائه رهنمودها و دستورالعمل‏های لازم برای طراحی و به‏کارگیری صحیح مدل‏های فیزیکی و توسعه یا بهره‏برداری مناسب از مدل‏های ریاضی تهیه شده است. در این مجموعه پس از ارائه کلیات مدل‏سازی فیزیکی به مسایل خاص مرتبط با مدل‏های رودخانه‏ای پرداخته شده است. در ادامه ضمن ارائه کلیات مدل‏سازی ریاضی، ویژگی های مدل‏های ریاضی موجود در زمینه مهندسی رودخانه، محدودیت‏ها و موارد کاربرد و اصول کلی برای انتخاب مدل مناسب ارائه شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 320
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 584
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/16
 dibagroup
 2795