دستورالعمل تهيه گزارش فني سيلاب

اين ضابطه با عنوان دستورالعمل تهيه گزارش فني سيلاب با هدف مستندسازي واقعه سيل در قالب گزارش فني سيلاب در سه بازه زماني تهيه شده است. گزارش آني حداكثر 24 ساعت پس از وقوع سيل با هدف خبررساني به مديران و كارشناسان ارشد تهيه مي‌شود. گزارش كوتاه مدت حداكثر يك هفته پس از وقوع سيل با هدف اطلاع‌رساني كامل‌تر در مورد ويژگي‌هاي سيل تهيه مي‌گردد. گزارش ميان‌مدت ظرف 3 الي 8 ماه پس از وقوع سيل با هدف تامين اطلاعات براي برنامه‌ريزي‌هاي آتي، تعيين مطالعات مورد نياز، اقدامات پيشگيرانه و ارزيابي اقدامات صورت گرفته تهيه مي‌شود. جزييات اطلاعات مورد نياز هريك از گزارش‌ها در متن دستورالعمل تشريح شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 408
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 668
تاریخ انتشار 1393
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/05/26
 dibagroup
 2273