راهنمای مدیریت سیلابدشت

این ضابطه با عنوان «راهنمای مدیریت سیلاب‌دشت» برای مدیریت و کاهش خطر سیلاب در سیلاب‌دشت رودخانه‌ها تهیه شده است.

ابتدا این راهنما درخصوص جایگاه مدیریت سیلاب‌دشت به‌عنوان بخشی از مدیریت سیلاب بحث نموده سپس پیش‌نیازها و ملزومات مدیریت سیلاب را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه روش‌های پهنه‌بندی سیل و مشخصه‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را مورد بحث قرار داده و نحوه تعیین خسارات و خطر سیلاب در هر پهنه را بیان می‌دارد.

فصول پایانی راهنما بر روی برنامه عمل مدیریت شرایط اضطراری سیل، راهکارهای مدیریت خطرپذیری سیلاب و تدوین اسناد و اجرای طرح مدیریت سیلابدشت متمرکز شده است. این راهنما می‌تواند به‌عنوان راهنمای تهیه طرح‌های مدیریت سیلابدشت مورد استفاده مهندسین مشاور و مسوولین اجرایی ذیربط مدیریت سیلاب قرار گیرد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 410
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 705
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/08/05
 dibagroup
 1792