شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه

این ضابطه با عنوان «شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه» عناوین خدمات موردنیاز برای انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه‏ها را ارائه می‏دهد. که با هدف بازنگری و تلفیق نشریه‌های شماره 190، 191 و 276 و ارائه شرح خدمات کاربردی، جهت انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها تهیه شده است. شرح خدمات حاضر دارای چهار بخش عمده با عناوین اقدامات اولیه، مطالعات پایه، مطالعات تخصصی و گزارش تلفیق مطالعات می‌باشد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 414
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 679
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/11/30
 dibagroup
 7973