مستندسازي‌ طرح‌هاي‌ آب‌

اين نشريه با عنوان «مستندسازي طرح‌هاي آب» تهيه و تدوين شده است، و ضمن تعريف مستندسازي، به موضوعاتي در زمينه مستندسازي طرح‌هاي آب در مراحل تاريخچه پيدايش طرح، خصوصيات ابتدايي طرح، مطالعات و خدمات براي تهيه اطلاعات فني پايه، تهيه طرح، اجراي طرح و ارزشيابي طرح پرداخته است.

کمیته مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 135
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 208
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1373
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 991