راهنمای تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیلاب

این ضابطه با عنوان «راهنمای تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیلاب»، به بررسی انواع نقشه‌های سیلاب و کاربردهای آن، روش‌ها و متدولوژی تهیه نقشه‌های خطر سیلاب، نقشه‌های خطرپذیری سیلاب و مطالعات مربوط به آن و مراحل تهیه نقشه‌های مذکور، می‌پردازد و در نهایت شرح خدمات‌ مطالعات تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیل و مطالعات تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیل را ارائه می‌دهد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 464
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 821
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1398
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1398/08/21
 کارشناس
 2495