راهنمای ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از اضافه برداشت و یا برداشت غیرقانونی مصالح رودخانه‌ا‌ی از اراضی بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 467
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1398
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1398/11/08
 کارشناس
 2138