راهنمای مطالعات اجتماعی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای

کمیته اجتماعی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 488
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1402
تاریخ پیش‌نویس 1401
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1400/10/15
 خانم دشتی
 1526