دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها

این ضابطه با عنوان «دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها» با رویکرد مدیریت پدیده نشت نفت از خطوط لوله‌های انتقال، به‌منظور حفاظت آب‌های سطحی در برابر حوادث آلودگی‌های نفتی تهیه شده است.

ضابطه‌ی حاضر دارای چهار بخش عمده با عناوین کلیات، حریم‌های منابع آب در ارتباط با خطوط لوله انتقال، مدیریت ریسک حوادث آلودگی نفتی در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تدوین برنامه مدیریت بحران حوادث آلودگی نفتی در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌‌باشد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 390
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 732
تاریخ انتشار 1396
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/06/06
 dibagroup
 1675