راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها

اين نشريه با عنوان «راهنماي روش‌هاي مهار رسوب در رودخانه‌ها» عناوین مطالعات، خدمات موردنياز و روش‌هاي مختلف مهاررسوب و طراحي آنها را در رودخانه‌ها ارائه مي‌دهد. اين نشريه با هدف يك مرجع راهنما براي مهندسانی كه در اين مبحث جديدا مشغول به كار شده‌اند تهيه شده و مي توان با مراجعه به مراجع مختلف ارائه شده در آن، اطلاعات و دانش كاربردي‌تر جهت طراحي پروژه‌هاي مهار رسوب را تهيه نمود.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 350
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 598
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/22
 dibagroup
 1224