راهنماي طراحي و اجراي سازه‌اي حفاظت سواحل

اين نشريه با عنوان «راهنماي طراحی و اجرای سازه‏ای حفاظت سواحل» با ارائه مجموعه‏ای کامل و جامع از روش‏های متداول و مناسب حفاظت از سواحل با توجه به شرایط سواحل ایران، به منظور استفاده متخصصان، پژوهش‌گران و مشاوران در پروژه‏های پژوهشی و اجرایی می‌باشد. در تهیه این راهنما با بهره‌گیری از تجربیات و آخرین منابع و دستاوردهای مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور، مجموعه‌ای از مناسب‌ترین روش‌های سازه‌ای حفاظت سواحل، همراه با اصول طراحی و ملاحظات اجرایی و بهره‌برداری و نگهداری ارائه شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 377
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 629
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/22
 dibagroup
 1437