راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه

اين نشريه با عنوان «راهنماي محاسبه بار رسوب معلق و بستر» اصول و مباني حاكم بر فرآيند انتقال رسوب و به‏ويژه عوامل هيدروليكي تاثيرگذار بر كميت بار‌معلق و باربستر حمل شده توسط رودخانه‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به‌منظور تعيين كمي بار رسوبي و استفاده از آن در عرصه‌هاي كاربردي، ضمن معرفي ساختار معادلات و روش‌هاي نوين و متداول ارائه شده توسط متخصصين مهندسي رسوب و به‏كارگيري تجارب مطالعاتي و ميداني حاصل از رودخانه‌هاي كشور، با درج مثال‌هاي تجربي نیز راهكارهاي پايه‌اي براي محاسبه بارمعلق، باربستر و باركل تشريح گرديده است. بخش پاياني نشريه به توصيه روش‌هاي مناسب محاسبه بار رسوبي براي رودخانه‌هاي مختلف در بازه‌هاي كوهستاني، شرياني و پيچانرودي اختصاص دارد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 355
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 590
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 2795