راهنماي شكل هندسي مقطع و راستاي رودخانه

اين نشريه با عنوان «راهنماي شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه» ضمن معرفی عوامل موثر در پایداری رودخانه به تبیین روش‏های مختلف تعیین ابعاد هندسی و راستای پایدار رودخانه و کاربرد آن‏ها در شرایط مختلف می‏پردازد. همچنین با توجه به طبقه‏بندی مناسبی که از شكل‌هاي ناپایداری، شاخص‏های تشخیص و روش‏های مقابله با آن ارائه نموده است، در مطالعات ساماندهی رودخانه می‏تواند به عنوان راهنمایی کاربردی مورد استفاده متخصصان، پژوهش‌گران و مشاوران این بخش قرار گیرد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 366
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 643
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1389
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1433