راهنماي مطالعات رودخانه‌هاي مخروط افكنه‌اي

اين نشريه با عنوان «راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط‌افکنه‌ای» برای مطالعه رودخانه‌های جاری بر روی مخروط‌افکنه‌ها تدوین گردیده است. رفتار رودخانه در مخروط‌افکنه‌ها متاثر از تغییرات شیب و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه بوده و تغییر این عوامل از بازه‌های پرشیب کوهستانی به بازه‌های کم شیب‏تر مخروط‌افکنه‌ای در رفتار رودخانه اثر تعیین‌کننده‏ای دارد. لذا در این راهنما، علاوه بر ریخت‌شناسی رودخانه‌های مخروط‌افکنه‌ای و هیدرولیک جریان آنها، به فرآیندهای رسوبی نیز پرداخته شده است. همچنین رفتار رودخانه‌های مخروط‌افکنه‌ای در تعیین حدود بستر و حریم و سایر طرح‌های مهندسی رودخانه و مهار سیلاب نیز حایز اهمیت بوده از این رو در این راهنما، ملاحظات ویژه‌ای برای تعیین حدود بستر و حریم، مطالعات مهار سیلاب و فرسایش رودخانه‌های مخروط‌افکنه‌ای، در نظر گرفته شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 363
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 593
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1389
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1010