راهنماي مطالعات ريخت‌شناسي دلتاها

با عنوان «راهنماي مطالعات ریخت‏‏شناسی دلتاها» در فصل اول با تبیین مفهوم دلتا، ویژگی‏های مختلف آن‏را مورد بررسی قرار داده است. در فصل دوم معرفی عمومی از دلتاهای مهم کشور صورت گرفته و برخی از مهم‏ترین مشخصات آنها تشریح گردیده است. تبیین روش و رویکردهای مختلف برای مطالعه دلتاها در فصل سوم صورت گرفته و در فصل چهارم روش انجام مطالعه از مرحله جمع‏آوری داده‏ها تا مدل‏سازی توضیح داده شده است. فصل پنجم به تبیین ابزار مطالعات مختلف دلتاها پرداخته است. تبیین فرآیند مطالعات در فصل ششم ارائه شده است که در آن کلیات مربوط به تحلیل داده‏ها مورد بحث قرار گرفته است. فصل آخر نیز به تبیین موارد استفاده از مطالعات ریخت‏شناسی دلتاها به عنوان ابزار مدیریت داده‌ها می‌پردازد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 362
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 562
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1389
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 974