راهنماي مطالعات تعيين حريم سواحل درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها و خورها

با عنوان «راهنماي مطالعات تعيين حريم سواحل درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها و خورها» در راستاي تشريح روش‌هاي مطالعاتي مورد نياز براي تعيين حد بستر و حريم درياها، درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور تهيه و تنظيم گرديده و مشتمل بر چهار فصل مي‌باشد. فصل اول اين راهنما به بررسي قوانين و طبقه‌بندي درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها و خورها و فصل دوم به مولفه‌هاي تعيين كننده بستر و حريم پهنه‌هاي آبي مي‌پردازد. در فصل سوم، راهنماي انجام مطالعات تعيين بستر و حريم آورده شده است و در نهايت در فصل چهارم راهنماي تهيه نقشه‌ها، دستورالعمل علامت‌گذاري حريم و ارائه الگوي پيشنهادي جهت تعيين بستر و حريم ارائه گشته است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 343
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 534
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1288