راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها

این نشریه با عنوان «راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها» ابتدا انواع ضریب زبری و ارتباط بین آنها را مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم راهنما، عوامل موثر بر زبری هیدرولیکی ارائه شده است. در فصل چهارم، نحوه جمع آوری اطلاعات و داده‏های مورد نیاز برای تعیین ضریب زبری بحث شده است و در فصل پنجم روش‏های مختلف تعیین ضریب زبری در شرایط مختلف ارائه گردیده است. کاربرد ضریب زبری در طرح‏های مهندسی رودخانه و تعیین ضریب زبری در آبراهه‏های مرکب در فصول پنجم و ششم بحث شده و در فصل آخر روش‏های مناسب برای تعیین ضریب زبری در شرایط مختلف توصیه گردیده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 331
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 688
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 2462