راهنماي روش‌هاي محاسبه آبشستگي موضعي

با عنوان «راهنمای روش‏های محاسبه آبشستگی موضعی» به منظور معرفی و آشنایی با روش‏های محاسبه آبشستگی موضعی تهیه شده است. در فصول مختلف این راهنما به موضوعاتی از قبیل انواع آبشستگی، مبانی فرسایش و رسوب در رودخانه‏ها، داده‏های لازم جهت تخمین عمق آبشستگی، آبشستگی موضعی اطراف پایه‏های پل، تکیه‏گاه‏ها و آبشکن‏ها، تثبیت‏کننده‏های بستر و همچنین آبشستگی ناشی از جت‏های ریزشی و حوضچه‏های آرامش اشاره شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 318
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 549
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1915