راهنماي مطالعات ريخت شناسي رودخانه‌ها

اين نشريه باعنوان «راهنماي مطالعات ريخت‌شناسي رودخانه‌ها» براي ارائه الگويي به منظور شناخت ابعاد مختلف رفتار رودخانه‌ها و همچنين انجام مطالعات آن تهيه شده است. در كليه طرح‌هاي رودخانه‌اي از جمله طرح‌هاي ساماندهي، بهسازي و زيباسازي و همچنين طرح‌هايي مانند سازه‌ها و ابنيه‌هاي عرضي و يا طولي كه به‌نحوي با رودخانه‌ها تعامل خواهد داشت، انجام مطالعات ريخت‌شناسي براي پيش‌بيني تاثير متقابل سازه مورد نظر و رودخانه لازم مي‌باشد. اين نشريه راهنمايي براي تبيين ابعاد مختلف و روش‌هاي مطالعات ريخت‌شناسي رودخانه‌ها مي‌باشد كه با توجه به كمبود منابع فارسي، مي‌تواند مورد استفاده طرح‌هاي مطالعاتي، پژوهشي و اجرايي مرتبط با رودخانه‌ها قرار گيرد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 314
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 592
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1616