راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري آبشكن‌هاي رودخانه‌اي

با عنوان «راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري آبشكن‌هاي رودخانه‌اي» با هدف تجميع دانش علمي و فني كاربرد آبشكن‌ها در ساماندهي رودخانه‌ها تهيه گشته، همچنين در تدوين اين راهنما از استانداردها، كتاب‌ها و دستاوردهاي پژوهشي و كاربردي ايران و مجامع معتبر جهاني استفاده شده است. در فصول مختلف اين راهنما، به موضوعاتي مانند اهداف و روش‌هاي ساماندهي رودخانه‌ها، گزينه‌هاي حفاظت و تثبيت كناره‌ها، اهداف كاربري آبشكن‌ها، تاثيرات ريخت‌شناسي سامانه آبشكن‌ها، مباني جانمايي و ضوابط طراحي آبشكن‌ها، اصول فني و روش‌هاي ساخت، پايش و مديريت نگهداري آبشكن‌‌ها در سامانه رودخانه، پرداخته شده است. اين راهنما براي آموزش در سطوح دانشگاهي، براي كارشناسان واحد مهندسي رودخانه در سازمان آب منطقه‌اي، اداره راه و ترابري، جهاد كشاورزي، آبخيزداري، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت عمراني استانداري، ستاد حوادث غيرمترقبه و شهرداري‌ها و همچنین به‌عنوان دستورالعمل فني براي شركت‌هاي مهندسان مشاور و پيمانكاران مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 311
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 516
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1092