راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري ديوارهاي سيل‌بند

با عنوان "راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري ديوارهاي سيل‌بند" و با هدف معرفي يكي از متداول‌ترين روش‌هاي مهارسيلاب و طغيان رودخانه‌ها، تهيه گرديده است. در فصل‌هاي اول تا چهارم كلياتي در مورد سيل‌بندها و انواع آن، آمار و اطلاعات موردنياز، مطالعات پايه و تخصصي ارايه شده است. فصل‌هاي پنجم تا هفتم به طراحي هيدروليكي و سازه‌اي و ساير ملاحظات پرداخته است. در فصل‌هاي هشتم تا نهم ساخت، بهره‌برداري و نگهداري از ديوارهاي سيل‌بند ارايه شده است. اين نشريه با توجه به اهميت، وضعيت، امكانات، ظرفيت‏ها، مسايل و مشكلات رودخانه‌ها و ضمن رعايت ملاحظات عمومي مهندسي روخانه، بر اساس مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي و استفاده از مراجع خارجي و داخلي تهيه و تدوين گرديده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 310
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 518
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1987