راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه‌ها

با عنوان «راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه‌ها» براي شناخت ساز و كارها و استفاده از دانش مهندسي رسوب در راستاي حفاظت و ساماندهي رودخانه‌ها مي‌باشد. در اين راهنما طي دو فصل جزئيات رفتاري رودخانه‌ها بحث گرديده و رهنمودهاي لازم از ديدگاه كاربردي ارائه شده است. بررسي تعامل بين فرسايش و رسوب و اقدامات ساماندهي در رودخانه‌ها از جمله موضوعات اصلي اين راهنما مي‌باشد كه در آن نقش انواع سازه هاي عرضي و طولي متداول در مهندسي رودخانه و همچنين اثرهاي تاسيسات ذخيره و بهره برداري از منابع آب رودخانه‌اي، برداشت شن و ماسه و پوشش گياهي بر عملكرد فرسايش و رسوبگذاري بصورت جامع مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته است. تدارك آمار و اطلاعات پايه پيش نياز مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه‌هاست، از اينرو بخشي از مطالب اين راهنما به اين مهم اختصاص يافته است. همچنين آشنايي با انواع مدلها فصلي با عنوان كاربرد مدلهاي فيزيكي و رياضي در مطالعات فرسايش و رسوب در راهنما گنجانده شده و مزيتها و ملاحظات كارشناسي در استفاده از آنها ارائه گرديده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 288
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 383
تاریخ انتشار 1386
تاریخ پیش‌نویس 1384
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/29
 dibagroup
 1344