راهنماي پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها

اين نشريه با عنوان «راهنماي پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه» و با هدف ارائه روش‌هاي مطالعه پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه تهيه گرديده است. فصل اول اين راهنما، هدف و دامنه كاربرد و پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم در مهندسي رودخانه را بيان مي‌دارد. فصل دوم، دامنه و شيوه انجام اقدامات اوليه شامل مذاكره با كارفرما و سازمان‌هاي ذيربط، جمع‌آوري اطلاعات را مورد بحث قرار داده است. در فصل سوم، دامنه و شيوه انجام مطالعات پايه مورد بررسي قرار گرفته است. فصل چهارم، مطالعات تخصصي را مورد بحث قرار مي‌دهد و شامل هيدروليك و ريخت‌شناسي رودخانه و بررسي اجمالي زيست‌محيطي مي‌باشد. در فصل پنجم، معيارهاي فني و غيرفني كه در پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم بايد مدنظر قرار گيرد، بحث گرديده است. در فصل ششم روش‌هاي تلفيق و تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي تشريح گرديده است. در فصل هفتم كاربردهاي پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر در مديريت و توسعه سيلابدشت بيان شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 269
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 307
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 2861