راهنماي عمليات صحرايي، نمونه‌برداري مواد رسوبي رودخانه‌ها و مخازن سدها

با عنوان «راهنماي عمليات صحرايي نمونه‌برداري مواد رسوبي رودخانه‌ها و مخازن سدها» شامل مجموعه‌اي تئوري و عملي از نمونه‌برداري مواد رسوبي حمل شده توسط رودخانه (بار معلق و بار كف)، مواد بستر رودخانه و مواد رسوبي ته‌نشين شده در مخزن سد (نمونه‌هاي دست‌خورده و دست‌نخورده) مي‌باشد. در ارتباط با هريك از روشهاي نمونه‌برداري، تجهيزات و ادوات مورد نياز معرفي شده و روشهاي نمونه‌برداري همراه با برنامه زماني و مكانهاي نمونه‌برداري تشريح شده‌اند.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 265
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 349
تاریخ انتشار 1385
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 951