راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش‌ها در كارهاي مهندسي رودخانه

با عنوان «راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوششها در كارهاي مهندسي رودخانه» به منظور معرفي و آشنايي با مجموعه‌اي از روشهاي مستقيم حفاظت كناره‌هاي رودخانه‌ها در برابر فرسايش تهيه شده كه امروزه رايج‌ترين اقدامات حفاظت و تثبيت كناره رودخانه‌ها در ساير كشورها مي‌باشد. تنوع و سادگي و استفاده از مصالح متداول در كارهاي ساختماني و سهولت اجراي پوششها از عواملي است كه كاربرد و اثرپذيري آن را گسترده نموده است. در فصول مختلف اين راهنما، به موضوعاتي از قبيل انواع فرسايش كناره‌ها، انواع مختلف پوششهاي سازه‌اي و طبيعي و مشخصات آنها، اطلاعات لازم براي طراحي، ضوابط كلي طراحي و ملاحظات فني در اجرا،‌ نگهداري و بهره‌برداري اشاره شده است. استفاده از اين نشريه براي دست‌اندركاران مطالعات و اجراي طرحهاي مهندسي رودخانه‌ و كارشناسان طراح مفيد خواهد بود.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 264
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 332
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1294