شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا مسيل

با عنوان «شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا مسيل» و با هدف يكسان‌سازي شرح خدمات مورد نياز مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها يا مسيل‌ها تهيه شده است. شرح خدمات، داراي چهار بخش عمده: اقدامات اوليه، مطالعات پايه، مطالعات تخصصي و تلفيق و تهيه نقشه‌ها مي‌باشد. در پايان هر بخش، به ترتيب نتيجه‌هايي كه بايد در گزارش اقدامات اوليه، مطالعات پايه، مطالعات تخصصي و تلفيق و نقشه‌ها منعكس شود تشريح گرديده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 251
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 276
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1381
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/01
 dibagroup
 1627