راهنماي‌ تعيين‌دوره بازگشت سيلاب‌ طراحي‌ براي‌ كارهاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌

اين نشريه با عنوان «راهنماي تعيين دوره بازگشت سيلاب طراحي براي كارهاي مهندسي رودخانه» و به‌منظور ارائه راهنمايي براي انتخاب دوره بازگشت سيلاب طراحي و ملاحظات مربوط به آن در طرح‌هاي مهندسي رودخانه تهيه شده است. در اين نشريه، روش‌هاي مختلف تعيين دوره بازگشت سيلاب تشريح گرديده است. اين روش‌ها، شامل تعيين دوره بازگشت سيلاب طراحي بر اساس تحليل اقتصادي، تحليل خطرپذيري، بررسي آيين‌نامه كشورهاي ديگر و ملاحظات اجتماعي مي‌باشند.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 241
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 316
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1380
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/02
 dibagroup
 2718