راهنماي‌ تعيين‌ عمق‌ فرسايش‌ و روش‌هاي‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پايه‌هاي‌ پل

اين نشريه اصول و مباني حاكم بر پديده فرسايش و عوامل مختلف هيدروليكي تاثيرگذار بر ايجاد چاله فرسايشي در محدوده پايه پلها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به‌منظور تعيين كمي عمق چاله فرسايش و استفاده از آن در عرصه‌هاي كاربردي معادلات و الگوهاي ارائه شده توسط متخصصين با درج مثال‌هاي تجربي ارائه شده است بخش پاياني نشريه به راهكارهاي مهار فرسايش و توصيه‌هاي لازم براي حفاظت پايه‌هاي پل اختصاص دارد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 239
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 260
تاریخ انتشار 1381
تاریخ پیش‌نویس 1380
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/02
 dibagroup
 1087