فرسايش‌ و رسوبگذاري‌ در محدوده‌ آبشكن‌ها

اين نشريه با عنوان «فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشكن‌ها» با هدف شناخت الگوهاي مختلف فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشكن‌ها و ارائه راهكارهاي عملي براي تعيين كمي آنها ارائه شده است. به لحاظ اهميت پديده در طراحي اينگونه سازه‌ها سعي گرديده معادلات و روابط مختلف متداول در ارزيابي ميزان فرسايش بازه‌اي و موضوعي با بهره‌گيري از مثال‌هاي كاربردي معرفي گردد. به‌علاوه بخشي نيز به روش‌هاي تعيين ميزان رسوبگذاري در ميدان آبشكن‌ها به‌ويژه آبشكن‌هاي باز اختصاص دارد. در اين خصوص به مواردي از مطالعات انجام شده در كشور نيز اشاره شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 227
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 248
تاریخ انتشار 1381
تاریخ پیش‌نویس 1378
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 dibagroup
 828