راهنماي‌ مهار سيلاب‌ رودخانه (روشهاي سازه اي)

اين نشريه با عنوان «راهنماي مهار سيلاب رودخانه [روش‌هاي سازه‌اي]» و با هدف معرفي متداول‌ترين روش‌هاي سازه‌اي براي مهار سيلاب و طغيان رودخانه‌ها، تهيه گرديده است. در فصل‌هاي اول و دوم، كلياتي در مورد سيل، تعاريف و مفاهيم اساسي، مباني هيدرولوژيكي، اطلاعات پايه و روش‌هاي برآورد سيل ارائه شده است. فصل سوم به طبقه‌بندي كلي روش‌هاي مختلف مهار سيلاب شامل كارهاي سازه‌اي و كارهاي مديريتي [غيرسازه‌اي] پرداخته است. از آن‌جا كه هدف اصلي اين راهنما بررسي روش‌هاي سازه‌اي مهار سيلاب رودخانه مي‌باشد، از اين‌رو در فصل‌هاي چهارم تا هفتم، روش‌ها و اقدامات مهم سازه‌اي شامل مهار سيلاب با استفاده از مخازن و سدها، محدودسازي سيلاب با گوره و ديوار سيلبند انحراف سيلاب و سرانجام بهسازي آبراه يا رودخانه مورد بحث و بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. اين نشريه با توجه به اهميت، وضعيت، امكانات، ظرفيت‌ها، مسايل و مشكلات رودخانه‌ها و ضمن رعايت ملاحظات عمومي مهندسي رودخانه، براساس مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي و استفاده از مراجع داخلي و خارجي تهيه و تدوين گرديده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 213
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 242
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1377
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 dibagroup
 1386