راهنماي‌ طراحي‌، ساخت‌ و نگهداري‌ گوره‌ها

اين نشريه با عنوان «راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري گوره‌ها» و باهدف معرفي يكي از مهم‌ترين و متداول‌ترين روش‌هاي مهار سيلاب و طغيان رودخانه‌ها، تهيه گرديده است. در فصل‌هاي اول تا سوم، كلياتي در مورد گوره‌ها و انواع آن، زمينه‌هاي كاربرد، آمار و اطلاعات مورد نياز، مطالعات پايه و تعيين مباني طراحي ارائه شده است. فصل چهارم به طراحي گوره‌ها اختصاص يافته و عوامل تخريب و روش‌هاي مقابله با آن برشمرده شده است. فصل پنجم نيز به ساخت و نگهداري گوره‌ها اختصاص يافته است. اين نشريه با توجه به اهميت، وضعيت، امكانات، ظرفيت‌ها، مسايل و مشكلات رودخانه‌ها و ضمن رعايت ملاحظات عمومي مهندسي رودخانه، براساس مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي و استفاده از مراجع خارجي و بعضا داخلي تهيه و تدوين گرديده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 205
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 214
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/06
 dibagroup
 890