تعيين‌ بار بستر به‌ روش‌ ماير - پيترومولر (در مطالعات رسوب)

اين نشريه با عنوان «تعيين بار بستر به روش ماير - پيتر و مولر» تعيين ميزان بار بستر رودخانه براي شرايط هيدروليكي مختلف را بيان مي‌كند. اصول و مباني و نحوه كاربرد روش مذكور نيز تشريح گرديده است. در پايان يك مثال كاربردي نيز ارائه شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 186
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 220
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/30
 dibagroup
 1109